ಯು ಎನ್ ವೆಮೆನ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಂಗಳು
1 ಧಾರವಾಡ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್
2 ಮೈಸೂರು ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್