ಯು ಎನ್ ವೆಮೆನ್ - ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತದ ವಿಧ ದಿನಾಂಕ
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Proceedings of the UN Women Programme - State Steering Commitee 3rd Meeting held on 30-11-12

 

 30.11.2012
ಪತ್ರ Implementation of the Programme RDP 239 ZPS 2011, Bangalore Dt: 15.11.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Proceedings of the UN Women Programme -State Steering Commitee 2nd Meeting held on 23.06.2012

23.6.2012
ಪತ್ರ

Programme on Empowering Elected Women Representatives of Panchayat Raj Institutions  

 

RDP 239 ZPS 2011, Bangalore Dt:24.03.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Promoting Women's Political Leadership and Gender Responsive Governance in India-  1st Meeting

 

RDP 239 ZPS 2011, Bangalore Dt:29.12.2011
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Promoting Women's Political Leadership and Gender Responsive Governance in Karnataka

RDP 239 ZPS 2011, Bangalore, Dt:20.12.2011