ಟೆಂಡರ್  
Obtaining the services of Procuement Expert for Rural Drinking Water Supply and Sanitation Department, Government of Karntaka on Consultancy basis.

Operation and Maintenance of Water Purification Plants of Capacity 500/1000LPH for a period of 5 years - Short Tender.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯ 2018ರ 1ನೇ ವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯ 2018ರ 3ನೇ ವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯ 2018ರ 2ನೇ ವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ CLASS II Digital Signature certificates and e-tokens ನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಎಂಡ್2ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಆಡಿಟ್ ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು.

ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯ 2018ರ 4ನೇ ವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯ 2018ರ 3ನೇ ವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯ 2018ರ 5ನೇ ವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯ 2018ರ 5ನೇ ವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 219ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 20KVA UPS ಗೆ 20(ಇಪ್ಪತ್ತು) ಸಂಖ್ಯೆಯ EP 12V 100AH (Power Safe) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು (Under Buy Back Old Battery Scheme) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ - 2005ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ನಿಧಿ ಸಂಘದ 2017-18 ರಿಂದ 2018-19 ರವರೆಗಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಿಗರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಿಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮರುಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ - 2005ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ನಿಧಿ ಸಂಘದ 2017-18 ರಿಂದ 2018-19 ರವರೆಗಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಿಗರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಿಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project - Request for Expression of Interest


Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project - Terms of ReferenceFeasibility Study of introducing Low Cost EDF in the market through the Private Sector - Terms of ReferenceFeasibility Study of introducing Low Cost EDF in the market through the Private Sector - Expression of InterestTender Notification through e-procurement providing vehicles on Hire basis (single folder system).

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು KSRLPS ಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು - ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

EOI - Individual Consultant - Convergence

Draft - Term of Reference for Call Centre - KSRLM

Expression of Interest of BPO Agency to prrovide Call Centre Services for (DDU-GKY) program,KSRLPS

Invitation for Bid for Providing vehicles on hire basis ,KSRLPS

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ನಿಧಿ ಸಂಘದ 2015-16 ರಿಂದ 2016-17ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಕ್ರೋಢಿಕರಣ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಿಗರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಿಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮವರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ.

 

Provision of Call Center Services to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme(MGNREGS) in Karnataka RD&PR Department, Govt of Karnataka.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 2016-17ರಿಂದ 2018-19ರವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು.

Corringendum No. 01/EE/PRED/RMG/4116-25/2015-16 Dt:14.03.2016 - PRED Division Ramanagara


Corringendum No. 01/EE/PRED/RMG/2015-16/3997-4007 Dt:04.03.2016 - PRED Division Ramanagara


Notice inviting Tender KRRDA PRoject Division Mandya Dt:29.02.2016


ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ದಿ:25.02.2016


ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - 28/2015-16 - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ದಿ:07.01.2016


Tender Notificaton - 2nd Call PRED Kalaburagi- Dt:19.11.2015


Short Term Tender 7th Call PMGSY - Dt:19.11.2015

Short Term Tender 3rd Call PMGSY Project Division Hassan - Dt:18.11.2015

Short Term Tender PRED Hadagali - Dt:16.11.2015

Tender PRED Kalaburagi - Dt:07.11.2015

Tender PRED Kalaburagi HKRDB - Dt:06.11.2015

Tender PRED Kalaburagi Afzalpur - Dt:06.11.2015

Short Term Tender through "e-procurement" Yadgir - Dt:02.11.2015

Notice Inviting Tender Dt:28.10.2015 KRRDA Project Division Mandya

Tender Notification Dt:01.10.2015 KRIDL

Short Term Tender Notification Dt:29.09.2015

ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂ:ಕಾ.ಇಂ/ಯೋ.ವಿ/ಹಾಸನ/ಎ.ಇ1/NGNGRY-III/2015-16/618 Dt: 28.09.2015

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ ಕರೆ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ - ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ - 23.09.2015

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಬೀದರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ - 09.09.2015

EOI For Hiring Process Monitoring Agency

TOR For Hiring Process Monitoring Agency

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:13/2015-16 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ದಿ:18.09.2015.
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ - 2ನೇ ಕರೆ ದಿ: 10.09.2015.
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ - 2ನೇ ಕರೆ ದಿ: 31.08.2015.

Invitation for Tender for Improvement of rural roads in Mysuru and C R Nagar under NGNRY Phase - III- Dt: 31.08.2015.


Invitation for Tender for Improvement of rural roads in Hassan under NGNRY Phase - III- Dt: 29.08.2015.


Invitation for Short term Retender Notification in Mandya under PRED - Dt: 28.08.2015.


Invitation for Tender for Improvement of rural roads in Mandya under NGNRY Phase - III- Dt: 27.08.2015.


ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಪ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಮೋಲ್ಡ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀವ ಸೆಟ್, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ


Invitation for Expression of Interest (EOI) for Hiring of Statutory Auditor for Financial Year 2014-15


Draft Terms of Reference for Hiring the Services of Statutory Auditor for Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society.


Procurement for Service Provider Open Bid Procures under Single CoverSystem for Providing Cartering Services


Notice Inviting Tender - PRED Division Mandya


Short Term Tender Notice - 2nd Call KRRDA


Invitation for Bid(IFB) National Competitive Bidding - Providing vehicles on hire basis Dt:27.03.2015.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:17.03.2015.


Corrigendum For Short Term Tender-2 KRRDA Dt:17.03.2015.


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಡಗಲಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:16.03.2015.


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:12.03.2015.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:19.02.2015


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:12.02.2015


ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:12.02.2015


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:03.02.2015


KSLRPS- Sanjeevini invites Tender application form eligible bidders for Designing and Printing IEC material.


KSLRM - Request for Expression of Interest - Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project


KSLRM - Terms of Reference - Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project


KSLRM - Project Paper - Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project


KSRLPS Invite tender applications from service providers to provide vehicles on hire basis.


KSRLPS invite tender applications from service providers to booking travel tickets.


"ಸಂಜೀವಿನಿ" ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ .


"KSRLPS" INVITING QUOTATIONS FOR PRINTING & SUPPLY OF CALENDARS.


  ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಪ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಮೋಲ್ಡ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀವ ಸೇಟ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ .


  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖನಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ಸೂಮಬಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ.


  KSLRPS- Sanjeevini invites Tender application form eligible bidders for Designing and Printing IEC material for KSRLPS with clarifications of Prebid Meeting.


  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ.


  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೋಶಕ್ಕೆ 04 ಸರ್ವರ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾನ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ(Empanelled Vendors) ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
(https://eproc.karnataka.gov.in)


  Invitation of Expression of Interest(EOI) for Hiring of Financial Management & Technical Support Consultancy.


  Invitation of Expression of Interest(EOI) for Internal Audit of KSRLPS and its implementing  agencies


  Tender Notification for PMGSY Works


  Tender Notification for Man Power Agency from KRRDA


  Tender Notification for works in Koppal PRED division


  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನೊಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ


  Short term Tender Notification for Procurement of Laptops for Gram Panchayat under the MGNREGA Scheme