ವಿಶೇಷ ಜಮಾಬಂದಿ

ಗ್ರಾಮಸ್ವರಾಜ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿಶೇಷಜಮಾಬಂದಿ

ವಿಶೇಷ ಜಮಾಬಂದಿ

ಸೂಚನೆ:
1. ಗ್ರಾಮಸ್ವರಾಜ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳು ವಿಶೇಷ  ಜಮಾಬಂದಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು Online ಮುಖಾಂತರ  ಭರ್ತಿಮಾಡುವುದು.
2. ಜಮಾಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ(Unicode) ಬಳಸಿ ಭರ್ತಿಮಾಡುವುದು.
3. ದಿನಾಂಕವನ್ನು DD/MM/YYYY ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬುವುದು
4. ಹೆಚ್ಚಿನಮಾಹಿತಿಗೆ: ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
                                ಗ್ರಾಮಸ್ವರಾಜ ಯೋಜನೆ
             ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 080-22372026/27
ಇ-ಮೇಲ್ :-  chief-gsp-kabn@kar.nic.in
ಹಾಗು ಸಹಾಯವಾಣಿ: 080-22372029 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ : ಪುಷ್ಪ


ನಮೂನೆ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ

ನಮೂನೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವಿಶೇಷ ಜಮಾಬಂದಿ - ಆನ್ ಲೈನ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು