ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ವಿವರ
  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
 1 ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ 2011 ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ &  

 1 ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ 2011

Concepts, Guidelines & Procedures 

 2

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು 

 
 3 ಹಕ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳು

For for filling objection against inclusion in Draft Publication of Information for SECC 2011 

 4

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು 

 
 5 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕೈಪಿಡಿ (ಕನ್ನಡ)

 Instruction Manual for Supervisors 

 6 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕೈಪಿಡಿ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

Instruction Manual for Supervisors 

 7

ಎಣಿಕೆದಾರರ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ- ಗ್ರಾಮಂತರ-ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 

 
 8 ಎಣಿಕೆದಾರರ  ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ-ನಗರ

Instruction Manual for Enumerators-URBAN 

 9

ಬಿಇಎಲ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪರೇಟರ್ ಗಳ ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆ 2011-12

 

 
  ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ

Claims and objections during SECC-2011 

2 ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ-2011 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

Lists of DCs, CEOs, BEL , Vendors & State Govt Officers. 

 3 ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ-2011 ಪಿಪಿಟಿ

PPT  in English for Training of Enumerators and Supervisors 

4 ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ ಇ-ಕಲಿಕೆ ಸಿಡಿ

CD for Training of Enumerators and Supervisors 

 5 ಎಣಿಕೆದಾರರ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ- ಗ್ರಾಮಂತರ-ಕನ್ನಡ

Enumerator Manual Rural Kannada (Translated copy) 

6 ಎಣಿಕೆದಾರರ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ- ನಗರ-ಕನ್ನಡ

Enumerator Manual Urban Kannada (Translated copy) 

7 ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ 2011 ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ

Instructions for Filling, Receiving & Disposing Claims and Objections during SECC 2011 

 8

ಡಿಇಒ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ 

 
9

ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಎಸ್   

 
10

ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ 2011-12 ಮಾರಾಟಗಾರರು 

 
 11 ಸ್ವರೂಪಗಳು  
 12 ನಗರ ಪ್ರಶ್ನಾಕಾರರು

Authorizing Enumerators to ask Questions 

 13

ಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ 

 
14

ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ-2011 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕೈಪಿಡಿ 

 
15

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಕನ್ನಡ

Claims & Objection Forms for Urban Under SECC-2011 in Kannada & English 

16

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಕನ್ನಡ

Claims & Objection Forms for Rural Under SECC-2011 in Kannada & English 

  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು
1 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು-19.05.2012

Meeting presided by Dr.Amita Prasad, PS for reviewing progression 

 2 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು-06-06-2012

Final Printing of Draft List/Final List of Census Data under SECC-2011 

3 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು-23-05-2012

  SECC-2011 2nd Instalments 

4 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು-09-02-2012

 SECC 2011-14 District Video conference Proceedings. 

5 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು-10-11-2011  
6 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು-08-11-2011  
7 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು-17-10-2011

Release of grants 

8 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು-03-8-2011 

 Regarding formation of State/ District/ Taluk level committees 

  ಅರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು
 1 ಅರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು- 18-07-2013

 Regarding the Status of SECC-2011 

 1 ಅರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು- 06-01-2012

 Progress Report of SECC-2011 on 04-01-2012 

 2 ಅರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು - 22-11-2011

 Instruction for Filling, Receiving and Disposing Claims & Objectives  during SECC-2011 

 3 ಅರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು -21-10-2011 

 Progress regarding SECC- 2011 (Rural) 

 4 ಅರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು -21-10-2011 

 Progress regarding SECC- 2011 (Urban) 

 5 ಅರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು-05-08-2011               

 Instructions regarding conduct of SECC-2011 

  ಪತ್ರಗಳು
  ಪತ್ರ-28-08-2013 ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಣತಿ-2011: ಬಿಇಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 9 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .
  ಪತ್ರ-27-08-2013 ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಣತಿ-2011 ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಡಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
  ಪತ್ರ-27-08-2013 ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಣತಿ-2011.
  ಪತ್ರ-20-08-2013 Uncovered Households in SECC-2011 in Karnataka.
  ಪತ್ರ-08-08-2013 SECC-2011 'C' Files uploading by M/s Tera Software, Hyderbad.
  ಪತ್ರ-30-07-2013 ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಗಣತಿ-2011 [ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ-2011].
  ಪತ್ರ-25-07-2013 ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಗಣತಿ-2011 [ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ-2011] ದಿನಾಂಕ 23.0713 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
  ಪತ್ರ-25-07-2013 ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಗಣತಿ SECC 2011 Deletion of Data ಬಗ್ಗೆ.
  ಪತ್ರ-24-07-2013 Socio Economic & Caste Census -2011.
  ಪತ್ರ-24-07-2013 SECC-2011 Reconciliation of 118 out growth EBs of Karnataka.
  ಪತ್ರ-15-07-2013 SECC-2011 Procedure to be followed for Data Deletion- Reg.
  ಪತ್ರ-10-07-2013 ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ವೈಸರಿ ಡಾಟ ಡಿಲೀಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಅಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
  ಪತ್ರ-07-08-2012 SECC 2011 Accounts certificate
  ಪತ್ರ-07-08-2012 Draft to Govt. reg. SECC 2011
  ಪತ್ರ-18-06-2012  
  ಪತ್ರ-14-05-2012 SECC 2011 Supervisory Module
  ಪತ್ರ-28-01-2012 Socio-Economic & Caste Census-2011
  ಪತ್ರ-18-01-2012 Disposal of claim applications that are received from Public after census
  ಪತ್ರ-24-11-2011 Socio-Economic & Caste Census,2011-List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes-reg.
  ಪತ್ರ-19-11-2011 Record note of the discussion held on 19.11.11 with CMDs of CPSUs to discuss SECC 2011
  ಪತ್ರ-24-10-2011               ಅನುಬಂಧ Budget Estimate
  ಪತ್ರ-20-10-2011 Clarification regarding appointment of staff  
  ಪತ್ರ-18-10-2011 Clarification regarding questions asked during video conference 
  ಪತ್ರ-04-10-2011 Guidelines for Procurement and supply of Infrastructure items, printing and Stationery materials .
  ಪತ್ರ-8-9-2011                       Appointment of Master Trainers.
  ಪತ್ರ-22-09-2011                Notification regarding conduct of SECC-2011.
  ಪತ್ರ-30-09-2011                             Proforma Receipt of Tablet PCs.
  ಪತ್ರ-28/29-09-2011 Notification authorizing enumerators to ask questions.
  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಸುತ್ತೋಲೆ- 28-08-2013 ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಗಣತಿ-2011 [ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ-2011] & ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗಣತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-32/28-11-2012 Software Installation for PTG, RBL,M.S & Generic Cast in SECC
 2

 ಸುತ್ತೋಲೆ-29/23-07-2012 

State SECC-2011
3

 ಸುತ್ತೋಲೆ-14/28-04-2012

State SECC-2011
4 ಸುತ್ತೋಲೆ-29/22-03-2012

 SECC 3rd level of Monitoring and Publications of statistics. 

5 ಸುತ್ತೋಲೆ-28/29-09-2011      ಅನುಬಂಧ 

 Circular instructions regarding conduct of SECC-2011. 

 6 ಸುತ್ತೋಲೆ- 14-02-2012

 Proforma for submitting Budget Proposals Under SECC-2011 

  ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
29-05-2012 Public Notic
2 04-02-2012  
3 ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ- 10-11-2011        
 4 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಕನ್ನಡ) - 29-09-2011 Notification authorizing enumerators to ask questions.
5 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್) -29-09-2011
6 ಅಧಿಸೂಚನೆ-22-09-2011                       Regarding appointment of  Principal SECC-2011 officers & other officers.
  ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು 11-07-13 ದಿನಾಂಕ 11.07.2013 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಾತ್ ರಾಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ-2011 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫ್ ರೆನ್ಸ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು