ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ

 

  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು, 2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1) (ಎ) and 4(1)(ಬಿ) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ

 

 4(1) (ಎ) 2014-2015- ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  

 4(1) (ಎ) 2006-2013- ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  

4(1) (ಬಿ)- ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ