ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ
 
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ - 2019-20

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ - 2019-20

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 2018-19


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 2018-19


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ - 2018-19

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ - 2018-19

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ - 2018-19

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ - 2018-19

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 2017-18


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 2017-18


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 2016-17


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 2016-17


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಮತ್ತು 4(1)(b) 2016-17


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಡಿ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ವಿವರ - 2016-17

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಾಧಾರ ನಿಯೋಗ, ಬೆಂಗಳೂರು 2016-17.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಡಿ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ವಿವರ - 2015-16

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು 2015-16.

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 26(3B) 2015-16.

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 26(3)ರನ್ವಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರದ ಕ್ರೋಢಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) 2015-16

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 4(1)(a) 2015-16

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 4(1)(b) 2015-16

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಡಿ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ವಿವರ - 2014-15

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 4(1)(a) 2014-15

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 4(1)(b) 2014-15

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 4(1)(a) 2013-14

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - 4(1)(b) 2013-14

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು.


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು.


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಮತ್ತು (b) ಬೆಳಗಾವಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ - ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡತಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ 2015-16


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) ಮತ್ತು (b) 2015-16 - ಬೆಳಗಾವಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(a) 2014-15


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1)(b) 2014-15


 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ - 4(1)(a) 2014-15

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ - 4(1)(a) 2006-13

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ - 4(1)(b)

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ

 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ - 1993

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಬಿ) ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) ಸೇವೆಗಳು - ಎ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) ಸೇವೆಗಳು - ಬಿ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) ಸೇವೆಗಳು - ಸಿ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರವಾನೆ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಖೆ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಖೆ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಆರ್ಥಿಕ ಆಂತರಿಕ ಶಾಖೆ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಮ.ಗಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಯೋ.ಉ.ಮಾ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ- 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು- 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಸ್ವ.ಉ.ಕಾ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಸು.ಗ್ರಾ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಎ) - ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - 2013

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಬಿ) ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4(1)(ಬಿ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 4(1)(ಬಿ) - 2012
 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -  ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ - 2012

 ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ

 ಫಾರ್ಮ್ IV(A) to (F) ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ V

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -  ಮ.ಗಾ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ.

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 4(1) (ಎ)ಮ.ಗಾ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ - 2012
 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 4(1) (ಬಿ) ಮ.ಗಾ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - ಸ್ವ.ಉ.ಕಾ

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1) (ಬಿ) ಸ್ವ.ಉ.ಕಾ - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1) (ಎ) ಸ್ವ.ಉ.ಕಾ - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - 4(1) (ಎ)2 ಸ್ವ.ಉ.ಕಾ - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 - ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವ.ಉ.ಕಾ -2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 4(1)(ಎ) & 4(1)(ಬಿ) - 2012


 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - 4(1)ಬಿ ಯ ಕೈಪಿಡಿ - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-(4)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) - ಯೋ.ಉ.ಮಾ - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ  - ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ) ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ - 2012
 
 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-4(1) ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ - 2012
 
 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-(1)(ಎ) ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ - 2012
 
 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2006 ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ - 2012
 
 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2008-09 ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ - 2012
 
 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2006-07 ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ - 2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -2005-06 (3)(ಬಿ) - 2012