ವರದಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು (30-11-2012ರಂತೆ)

ಬ್ಲಾಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ

ಉಳಿದಿರುವ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು

Saving rel to GPs

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ (30-11-2012ರಂತೆ)


 ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಸಾರಾಂಶ ಪ್ರಗತಿ

ಸಾಟ್ ಕಾಂ ಕೇಂದ್ರಗಳು(30-11-2012ರಂತೆ)

ಸಾಟ್ ಕಾಂ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಜಮಾಬಂದಿ ವರದಿಗಳು