ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ 

 

ಕಡತದ ವಿಧ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13-5-2020 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:313, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ/68/ಯೋಉಮಾ/2019 ದಿನಾಂಕ:15-05-2020
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:24-04-2020 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವೀಡಿಯೊ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ/64/ಯೋಉಮಾ/2020 ದಿನಾಂಕ:29-04-2020
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆರವರ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15.04.2020 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು .

ಗ್ರಾಅಪ/62/ಯೋಉಮಾ/2019, ದಿನಾಂಕ:17.04.2020
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 27.03.2020 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ & ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು .

ಗ್ರಾಅಪ/59/ಯೋಉಮಾ/2020, ದಿನಾಂಕ:27.03.2020
ದಾಖಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 2019-20.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 03.02.2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ/27/ಯೋಉಮಾ/2020, ದಿನಾಂಕ:19.02.2020
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ/84/ಯೋಉಮಾ/2019, ದಿನಾಂಕ:03.01.2020
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 08-09-2019 & 09-09-2019 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.12.2019
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019ರಂದು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:14.08.2019ರಂದು ನಡೆದ MPIC ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:29.06.2019ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.07.2019
ಸುತ್ತೋಲೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ‍್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ವರದಿ 2012-13 ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.05.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:14.03.2019 ಮತ್ತು 20.03.2019 ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.05.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:27.04.2019ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.05.2019
ಸುತ್ತೋಲೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬಾಬ್ತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:27.03.2019ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.03.2019
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 34 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.03.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:26.02.2019 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.03.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:23.01.2019ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ), ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.02.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿ:23.01.2019ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.01.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:04.01.2019ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸರಳೀಕರಣ/ವಿಲೀನ/ಅನುದಾನ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 90 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿ:22.12.2018ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 107 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.12.2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿ:28.11.2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅ) ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪರಿಶಿಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.12.2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿ:29.10.2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.11.2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:03.10.2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:00ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಯೋಜನಾವಾರು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 81 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.10.2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿ:27.09.2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅ) ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.10.2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿ:23.06.2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅ) ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 48 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.07.2018
ಪತ್ರ

Nomination of Non Official Members to the State/District Level DISHA Committee .

Letter Disha From Govt of India
ಸುತ್ತೋಲೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.04.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಯೋಉಮಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.05.2015
ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿ:30-03-2015 ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾ ಅ ಮತ್ತು ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಯೋಉಮಾ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.04.2015
ಸುತ್ತೋಲೆ

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಯೋಉಮಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2015