ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಯಾಲಕ್ಕಿಗೌಡ,
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ,

9480850042
2 ಶ್ರೀ.ಡಾ.ಎಂ.ಆರ್.ಏಕಾಂತಪ್ಪ,
ಅಪರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ,

9449440261
3 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬುಗಟ್ಯಾಗೋಳ,
ಅಪರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಹಣಕಾಸು), ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ,

9480850010
4 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ,
ಪಂಚಾಯತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ),ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ

9449524288
5 ಪ್ರಾಣೇಶ್ ರಾವ್
ಪಂಚಾಯತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ತಜ್ಞರು,- ಪರಿಸರ, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ

9482369110
6 ಶ್ರೀ.ನಾಯಕ್, ಟಿ.ಹೆಚ್.ಎಮ್.
ಪಂಚಾಯತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ

9900166250
7 ಶ್ರೀ.ಎಂ.ವಿ.ಜಯಣ್ಣ
ಯೋಜನಾ ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ

9448373843