ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್

 ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಳಕು, ಗಲೀಜು, ವಾಸನೆ ಮುಂತಾದ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ,
 ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ “ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್’’. ಇದು
 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, 2022 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು
 ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು


ಕಡತದ ವಿಧ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮಾದರಿ ಉಪವಿಧಿಗಳು,2020

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1570 ರಿಂದ 1626 ರವರೆಗೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮಾದರಿ ಉಪವಿಧಿಗಳು,2020

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1627 ರಿಂದ 1688 ರವರೆಗೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ

ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾದರಿ ಉಪನಿಧಿ-2020

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾದರಿ ಉಪನಿಧಿ-2020
 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾದರಿ ಉಪನಿಧಿಗಳು-2020 ಇವುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ.

ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ/128/ಸ್ವಭಾವಿ(ಗ್ರಾ)/2019 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2017/730, ದಿನಾಂಕ:22.07.2019
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2017/731, ದಿನಾಂಕ:22.07.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

Proceedings of the District SBM(G) Consultants performance review on dated 5th to 7th December 2018 at Rural Drinking Water & Sanitation Department, Bengaluru.

Proceedings
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮತ್ತು ODF-S ಕೋಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/113/ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ.ಇ/ಸ್ವಾಭಾಮಿ(ಗ್ರಾ)/2018, ದಿನಾಂಕ:10.07.2019
ಪ್ರಕಟಣೆ
ಪಟ್ಟಿ

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ 90 ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/104(ಎ)/ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ.ಇ/ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ/2015-16, ದಿನಾಂಕ:18.02.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/01/ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ.ಇ/ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ/2015-16, ದಿನಾಂಕ:04.12.2015/282
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು GPS ತಂತ್ರಾಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅನ್ ಲೈನ್ IMIS ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/148/ಕ.ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ.ಇ/ಸ್ವಭಾಮಿ/2014-15, ದಿನಾಂಕ:10.04.2015
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಐ.ಇ.ಸಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.73.35 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು - Davangere.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/80/2012-13/79, ದಿನಾಂಕ:23.05.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಐ.ಇ.ಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/39/2013-14/70, ದಿನಾಂಕ:16.05.2014
ಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸುತ್ತೋಲೆ - 22/2013-14/63, ದಿನಾಂಕ:13.05.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಮುದಾಯ/ಗುಂಪು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/BGL-ZP/(2011-12)2013-14/39,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.05.2014
ಪತ್ರ

National Level Monitoring(NLM) 2012-13 Phase-II.

National Level Monitoring(NLM)
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ & ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದೂತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಸ್ಯಾಟ್ ಕಾಂ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದಿನ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು, ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

RDP/SWSM/NBA/SIRD-93/2012-13, ದಿನಾಂಕ:23.04.2014
ಪತ್ರ

ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ /ಸಿಇಒ-14/2012-13/02, ದಿನಾಂಕ:22.04.2014
ಪತ್ರ

ಎನ್.ಬಿ.ಎ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/09/2012-13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.04.2014
ಪತ್ರ

ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/GOI-05/2012-13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2014
ಪತ್ರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/85/2012-13/713,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.04.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಐ.ಇ.ಸಿ ಆಂದೋಲನೆಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.73.35 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/80/2012-13/713,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.04.2014
ಪತ್ರ

ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಲಿಸದಂತೆ Freeze ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/09/2012-13/705,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.04.2014
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.04.2014
ಪತ್ರ

2012-13 ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಯುಸಿ/10/2013-14/709, ದಿನಾಂಕ:03.04.2014
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 07.04.2014 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗೆ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸಿಇಒ-14/2013-14/694,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.04.2014
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂಸ್ವ ಆಂ/120/2009/2013-14/683,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.04.2014
ಪತ್ರ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸಿಇಒ-14/2013-14/694,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.04.2014
ಪತ್ರ

ರಾಷ್ಠೀಯ ಮಟ್ಟದ Monitorಗಳ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/83/2013-14/691,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.04.2014
ಪತ್ರ

ದಿನಾಂಕ 10.04.2014ರ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/80/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2014
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ಆರ್ಘ್ಯಂ ಸಮಸ್ಯೆಯವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ IEC ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವುದು.

RDP/SWSM/NBA/83/2013-14/691,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2014
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಗ್ರಾಅಪ ರಾನೀನೈ/ನಿಭಾಅ/50/2012-13 ದಿನಾಂಕ:28.01.2014/537 ನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಯುಸಿ/10/2013-14/668,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.03.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಯುಸಿ/10/2013-14/668,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.03.2014
ಪತ್ರ

ಬೇಸ್ ಲೈನ್-2012ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ದೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸಿ.ಇ.ಒ-14/2012-13/673,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2014
ಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ RTGS ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/09/2012-13/667,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.03.2014
ಪತ್ರ

ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ/ಎನ್.ಬಿ.ಎ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ಅವಲೋಕಿಸಲು ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/85/2012-13/652,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.03.2014
ಪತ್ರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ನಮೂನೆಗಳ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ Upload ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/85/2012-13/653,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.03.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ದಿನಾಂಕ 20.03.2014ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/85/2012-13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.03.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ದಿನಾಂಕ 18.03.2014ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/85/2012-13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.03.2014
ಪತ್ರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ರೂಢಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಂಚತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು Screen Live ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/85/2012-13/637,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.03.2014
ಪತ್ರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪೂರಕವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸಿಇಓ-14/2012-13/612, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.02.2014

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲಂಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪೂರಕವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಲಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ತ:ಖ್ತೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/85/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.02.2014

ಗ್ರಾಅಪ:37:ಸಾಮನಿ(ಉಖಾಯೋ):2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.02.2014

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು Check Box ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿಇಒ-14(ಭಾಗ-1)/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.02.2014

District Report (IHHL Application) of 2013-14

ಪತ್ರ

ಪಿಡಿಒ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/93/2013-14/635,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.02.2014
ಪತ್ರ

ಪಿಡಿಒ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/93/2013-14/636,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.02.2014
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ ಸ್ವ ಆಂ/120/2009/2013-14/606,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.02.2014
ಪತ್ರ

CLTS ತರಬೇತಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದೂತರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸಿಇಓ-14/2012-13/610,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.02.2014
ಪತ್ರ

CLTS ತರಬೇತಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದೂತರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸಿಇಓ-14/2012-13/609,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.02.2014
ಪತ್ರ

ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸಿಇಓ-14/2012-13/613,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.02.2014
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/85/2013-14/597,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.02.2014
ಪತ್ರ

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಜಿ.ಪಿಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/82/2012-13/588,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.02.2014

Final NGP Details

ಪತ್ರ

ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿನಿರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/84/2012-13/593,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.02.2014
ಪತ್ರ

ಘಟಂವಾರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಾವರಿಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿ.ಬಿ.ಪಿ-ZP-86/2012-13/595,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2014
ಪತ್ರ

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳು ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಯುಸಿ:10/2012-13/587,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2014
ಪತ್ರ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನೂಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/Rch-24/2012-13/582,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ IAY, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಆಶ್ರಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ವಸತಿ ಯೊಜನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDPR/SWSM/NBA/AIP-95/2013-14/578,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.02.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDPR/SWSM/NBA/AIP-95/2013-14/579,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.02.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDPR/SWSM/NBA/AIP-95/2013-14/580,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.02.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

RDPR/SWSM/NBA/AIP-95/2013-14/577,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.02.2014
ಪತ್ರ

ಫೆಬ್ರವರಿ-2014ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಐಇಸಿ-14/2013-14/571,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.02.2014
ಪತ್ರ

ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪೈಲೆಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ದೂತರಿಗೆ ಅಫ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/66/2013-14/591,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.02.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸಿ.ಇ.ಒ-14/2012-13/581,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.02.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ/ಶಿ25/2011-12/2013-14/583,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.02.2014
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/66/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.02.2014
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/66/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.02.2014
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/66/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.02.2014
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/66/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.02.2014
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/66/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.02.2014
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/66/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.02.2014
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/66/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.02.2014
ಪತ್ರ

Correction of State Share and beneficiary release wrongly entered under Nirmal Bharat Abhiyan Programme for 2013-14 in IMIS-reg.

RDPR/SWSM/NBA/50/2012-13/569,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.02.2014
ಪತ್ರ

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ/ಬಿಜಿಎಲ್/ಜಿ.ಪಂ/2013-14/585,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2014
ಪತ್ರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ/ಬಿಜಿಎಲ್/2013-14/596,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2014
ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ

ಎನ್.ಬಿ.ಎ ಮತ್ತು ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ ಇಜಿಎ ಯೋಜನೆಯಡಿಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/MGNREGA-Convergence-45/2012-13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2014
ಪತ್ರ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಎನ್.ಬಿ.ಎ ಜೊತೆ MGNREGA ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/MGNREGA-Convergence-45/2012-13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.02.2014
ಪತ್ರ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿನಾಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸುವ ಸಮಾಲೋಚರರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/79ಎ/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.02.2014
ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 06.02.2014 ರಂದು ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ e-FMS ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

Proceedings, ದಿನಾಂಕ:06.02.2014
ಪತ್ರ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿಯ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

RDPR/SWSM/NBA/09/2013-14/544,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.02.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ವಿ.ಸಿ/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.02.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನವೊಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸಿ.ಇಒ-14/2013-14/542,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.01.2014
ಪತ್ರ

ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ವಿ.ಸಿ/2013-14/543,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.01.2014
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/50/2012-13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.01.2014
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ/120/09/11-12/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.01.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಮನ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಎನ್.ಜಿ.ಪಿ-ಇ/92/2013-14/526,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2014

GP List Karnataka

ಪತ್ರ

ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಸೂಕ್ತ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/98/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2014

Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013

GAZETTE
ಪತ್ರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ GRAMALAYA ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/HRD-79(a)/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.01.2014

List of NBA Nodal Officers and District Consultant

ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇನ್ ಸಿನರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/48/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.01.2014
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 08.01.2014 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಜ್ಯ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಿಷನ್ ಇವರ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರೊತು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

Proceedings, ದಿನಾಂಕ:08.01.2014
ಪತ್ರ

2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಯುಸಿ-10/2012-13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2014
ಪತ್ರ

2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿಇಒ-10/2012-13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2014
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/37/ಸಾ.ಪ.ನಿ(ಉಖಾಯೋ)2013-14/507,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.01.2014
ಪತ್ರ

SLMW ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ ಸ್ವ ಆ/ನಿಭಾಅ/79/2013-14/497,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2014
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.15,000/- ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಕದ ವಿನ್ಯಾಸ, ದರಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/SW-39(Part-B)/2013-14/499,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2014
ಪತ್ರ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸೂಕ್ತ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂಸ್ವಆಂ/ನಿಭಾಅ/TMK-Zp/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2014
ಪತ್ರ

ಆಸರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಬ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂಸ್ವಆಂ/32/2009-10/2013-14/510,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.01.2014
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 38 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/67/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.12.2013
ಪತ್ರ

ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ - 2012 ರಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಕರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿಇಒ-14/2013-14/489, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.12.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಕರಡು ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೆಇಎ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/52/2012-13/488, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.12.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ IMISನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠಿಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು - ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿಇಒ-14/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.12.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ IMISನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠಿಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು - ತುಮಕೂರು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿಇಒ-14/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.12.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ.

ಸಂವ್ಯಶಾಇ 52 ಶಾಸನ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.12.2013
ಪತ್ರ

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಡಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/SCP & TSP - SUB-88/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.12.2013
ಪತ್ರ

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು .

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/98/2012-13/472, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.12.2013
ಪತ್ರ

Insanitary Latrine ಗಳನ್ನು Sanitary Latrine ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು .

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/98/2012-13/472, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.12.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ರೂ.15000/- ಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಘಟಕದ ವಿನ್ಯಾಸ, ದರಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸುತ್ತೋಲೆ-22/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.12.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ವರದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/TSC/SHI-ZP-24/2011-12/461, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.12.2013
ಪತ್ರ

MGNREGA ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/con-45/2013-14/457, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.12.2013
ಪತ್ರ

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ RFD ಗುರಿಯನ್ವಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/SATD/100/2012-13/459, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.12.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ/ಶಿ.ಜಿಪಂ/24/2011-12/449, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.12.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿ.ಡಿ.ಜಿ.ಜಿ.ಪಂ/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.12.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ & ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-39/(ಭಾಗ-ಬಿ)/451, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.12.2013
ಪತ್ರ

ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/46/2013-14/444, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.11.2013
ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 30.11.2013 ರಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಕುರಿತು ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನದ ನಡುವಳಿ

Proceeding- 30.11.2013
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

RDP/KWA/808/2013/453, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.11.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ.15,000/- ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

SWSM/NBA/SW-39/2013-14(Part-B), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.11.2013
ಪತ್ರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಐ.ಇ.ಸಿ-34/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.11.2013
ಪತ್ರ

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ದೂತರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ತರಬೇತಿಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಐ.ಇ.ಸಿ-34/2012-13/425, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.11.2013
ಪತ್ರ

ಎನ್.ಬಿ.ಎ ಯಡಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿಇಒ-14/2012-13/424, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.11.2013
ಪತ್ರ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಗೊಳ್ಳವಮತೆ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿ.ಇ.ಒ-14/2013-14/420, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.11.2013
ಪತ್ರ

2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಯುಸಿ:10/2012-13/415, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ-2012, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/52/2013-14/414, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.11.2013
ಪತ್ರ

ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ನ ಸಭೆಗೆ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/58/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.11.2013
ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 07.10.13 ರಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ FastTrack ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕುರಿತು ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನದ ನಡವಳಿ.

Proceedings - 07.10.13
ಪತ್ರ

IAY ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು..

RDP/SWSM/NBA/IAY-27/2013-14/408, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.11.2013
ಪತ್ರ

Approval of PIP prepared based on Baseline Survey undertaken during March-April 2013.

RDP/SWSM/NBA/2013-14/409, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.11.2013
ಪತ್ರ

ದಿನಾಂಕ 19.11.2013 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 'ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಉತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ/ಸ್ವ ಉ-68(ಭಾಗ-1)/2012-13/394, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.11.2013
ಪತ್ರ

ಬಸವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/IAY-27/2013-14/403, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.11.2013
ಪತ್ರ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಜಿ.ಪಿ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/82/2012-13/407, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.11.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ/ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ-ಜಿಪಂ/11-12/2013-14/388, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.11.2013
ಪತ್ರ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜುಗುಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಜಿಪಂ-ಬೆಳಗಾವಿ/2013-14/385, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.11.2013
ಪತ್ರ

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ, ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್-2013 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್-2013ರವರೆಗಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಜಮಾ ಆಗದಿರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಯುಸಿ-10/2012-13/890, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.11.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 'ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಉತ್ಸವ' ವನ್ನು 19.11.2013 ರಿಂದ 30.11.2013ರವರೆಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ರಾನೈ-53/2013-14/381, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.11.2013
ಪತ್ರ

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆ(R-PIP)ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಕುರಿತು.

RDPR/SWSM/NBA/BS-71/2013-14/379, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.11.2013
ಪತ್ರ

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಹಾಸನ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/46/2013-14/397, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.10.2013
ಪತ್ರ

ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/46/2013-14/400, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.10.2013
ಪತ್ರ

ಶೌಚಾಲಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ಬಿಜಾಪುರ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/46/2013-14/399, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.10.2013
ಪತ್ರ

ಶೌಚಲಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಢುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/46/2013-14/402, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.10.2013
ಪತ್ರ

ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್.ಬಿ.ಎ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ದಿನದ Brain Storming ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/HRD-79(A)/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಜವಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDPR/SWSM/NBA/CEO-14/2013-14/368, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/50/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.10.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ/ಬೆಳಗಾಂ/2011-12/13-14/364, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.10.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು

SWSM/NBA/SATD/100/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.10.2013

Proposed list of schools for Boys Urinals

SARVA SHIKSHANA ABHIYANA
ಪತ್ರ

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಯಂತೆ NBA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಮುಕಾನಿ-14/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.10.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶೌಚಾಲಯ ರಹಿತ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/65/2013-14/390, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.10.2013

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

MODEL ANGANAWADI ESTIMATE
ZP & TP LIST
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿನಿರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/SATD/100/2013-14/361, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.10.2013
ಪತ್ರ

"ವಿಶ್ವ ಕೈತೊಳೆಯುವ ದಿನ"ವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.10.2013 ರಂದು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/31/12-13/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.10.2013
ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ರಹಿತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 07.10.2013 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿ

Proceeding
ಸುತ್ತೋಲೆ

BRC ಮತ್ತು CRC ಗಳನ್ನು NBA ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸುತ್ತೋಲೆ-22/2013-14/342, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.10.2013
Annexure-1
ಪತ್ರ

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಯುಸಿ:10/2012-13/334, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.10.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ-79(ಎ)/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.10.2013
ಪತ್ರ

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಯುಸಿ:10/2012-13/332, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.10.2013
ಪತ್ರ

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗದೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ/120/09/2013-14/392, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.10.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ-79(ಎ)/2013-14/328, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.10.2013
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ನಿಸುವ ಕುರಿತು,ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸಭೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

RDP/SWSM/NBA/65/2012-13/327, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.10.2013
ಸುತ್ತೋಲೆ

IAY ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/IAY-27/2013-14/336, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.09.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ-79(ಎ)/2013-14/329, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.09.2013
ಪತ್ರ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

RDP/TSC/103/2009/2013-14(Part-1)/325, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.09.2013
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

RDP/TSC/103/2009/2013-14(Part-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.09.2013
ಪತ್ರ

Fast Track ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

RDP/SWSM/NBA/VC-44/2013-14/326, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.09.2013
ಪತ್ರ

Fast Track ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/VC-44/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.09.2013
ಪತ್ರ

2013ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/82/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.09.2013
ಪತ್ರ

ಶ್ರೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ(Fast Track) ತಾಲ್ಲೂಕುನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸುತ್ತೋಲೆ-22/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.09.2013
ಪತ್ರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDPR/TSC/164/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.09.2013
ಪತ್ರ

ಎನ್.ಜಿ.ಪಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/82/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.09.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ MGNREGA ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡುವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಷ್ಠಿಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/45/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.09.2013
ಪತ್ರ

2013ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಶೇ.100 ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಿಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/82/2012-13/311, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.09.2013
ಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಬಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸುತ್ತೋಲೆ-22/2013-14/313, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ(Flow Chart) ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/CEO-14/2013-14/312, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2013
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಮಾದರಿ ವಿವರ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಆರ್-ಎಐಪಿ/47/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2013
ಪತ್ರ

ದಿನಾಂಕ 24.09.2013ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)ರವರ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು .

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಪಿಎಂಐ-02/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.09.2013
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/82/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.09.2013
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಐ.ಇ.ಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು, ಆರ್ಘ್ಯಂ ಸಂಸ್ಧೆಯ ನಡೆಸಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯನದ ಕರಡು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/Argyam.MOU/80/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.09.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆ./120/09/11-12/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.09.2013/295
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ RFD ಯಂತೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/RFD-01/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.09.2013
ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ 2013-14ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 14.08.2013ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

Proceedings
ಪತ್ರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/82/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:10.09.2013
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಮಾದರಿ ವಿವರ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಆರ್-ಎಐಪಿ/47/2012-13/282, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:06.09.2013
ಸುತ್ತೋಲೆ

2013ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಎನ್ ಜಿ ಪಿ-82/2012-13/281, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:06.09.2013
ಪತ್ರ

2012-2013ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ, ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು 2013-2014ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ -2013 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್-2013 ರವರೆಗಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಜಮಾ ಆಗದಿರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/51/2012-13/278, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:05.09.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರವನ್ನು ಪ್ರತೀ ವಾರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿಇಒ(ಪಾರ್ಟ್-1)/2013-14/270, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:04.09.2013
ಆಂತರಿಕ ಸೂಚನೆ

ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಯೋಜನೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/39/2013-14/270, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:04.09.2013
ಪತ್ರ

Insanitary Latrine ಗಳನ್ನು Sanitary Latrine ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/98/2012-13/272, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:04.09.2013
ಆದೇಶ

2013 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಎನ್ ಜಿ ಪಿ-82/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:03.09.2013
ಪತ್ರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂಸ್ವಆಂ/ಜಿ.ಸ-57/11-12/2012-13/268, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:02.09.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

RDP/SWSM/NBA/SATD/100/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:02.09.2013
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಮಾದರಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವಿವರ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಆರ್-ಎಐಪಿ/47/2012-13/259, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:28.08.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ (Fast track) ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸಿಇಒ-14/2012-13/252, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:23.08.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಇಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದರ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ /2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:21.08.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸರ್ವೆ 2012ರ ವರದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/28/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:20.08.2013
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಲು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಐ ಇ ಸಿ/39/2013-14/261,ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:13.08.2013
ಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಮಾಹೆ 15ರೊಳಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/31/2012-13/251, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:08.08.2013
ಸುತ್ತೋಲೆ

Bio-Metric Authentication in Panchatantra for NBA Baseline Survey 2012 Data Entry.

RDP/SWSM/NBA/09/2012-13/, Bangalore ,Date:06.08.13
ಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ (Fast track) ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸುತ್ತೋಲೆ-22/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:03.08.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಡೆಸಿರುವ 2012ರ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸರ್ವೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/36/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:01.08.2013
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 04 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/67/2012-13/212, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:30.07.13
ಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಡೆಸಿರುವ 2012ರ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸರ್ವೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/28/2012-13/215, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:26.07.13
ಸುತ್ತೋಲೆ

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/51/ಯು ಸಿ/10/2013-14/210, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:25.07.13
ಸುತ್ತೋಲೆ

2003-04ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೂ ತಾಳೆ ಆಗದಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/51/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:24.07.13
ಸುತ್ತೋಲೆ

NBA (ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ)- Baseline Survey 2012ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ AIP 2013 - 2014ರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಸುತ್ತೋಲೆ-22/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:10.07.13

Application

Format - A

Format - B
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ,ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕುರಿತು .

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಎನ್ ಬಿ ಎ/ಸುತ್ತೋಲೆ-22/2013-14, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:09.07.13
ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ:06.04.2013ರಂದು ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

 

06.04.2013
ಪತ್ರ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಲಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸೂಕ್ತ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂ ಸ್ವ ಅ/ನಿಭಾಅ/TMK-ZP/2013-14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2013
ಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/66/2012-13, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2013
ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

 ದಿನಾಂಕ:08.02.2013ರಂದು ನಡೆದ 2013-14ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ  ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ನಡವಳಿಗಳು.

 

08.02.2013 
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾನ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ/ಸಂ.ಸ್ವ.ಆಂ./103/2011-12/490, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.12.2012
ಪತ್ರ

ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ/ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/ಕೋ-ಜಿಪ/2012-13/467, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.11.2012
 ಪತ್ರ

Implementation of Solid and Liquid Waste management issued of Guidelines-Reg.

 

RDPR/SWSM/NBA/67/2012-13/434, BANGALORE, DATED:19.11.2012
 ಪತ್ರ

 'ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಧೂತ್ ' ರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕುರಿತಂತೆ.

 

 ಗ್ರಾಅಪ ರಾನೀನೈಮಿ/ಸಂಸ್ವಆಂ/ಎಸ್ ಡಿ-25/2011-12/406, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.11.2012 
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಸ್ವಚ್ಛತಾಧೂತರು, ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಸಶ್ವಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. 

 RDPR/SWSM/TSC/32/2012-13, BANGALORE, DATED:18.10.2012