ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ - ಸುದ್ದಿ ತಾಣ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ 
(ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ)

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ.ವರ್ಷ
ಜನವರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ
ಮಾರ್ಚ್
ಏಪ್ರಿಲ್
ಮೇ
ಜೂನ್
ಜುಲೈ
ಆಗಸ್ಟ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್
ನವೆಂಬರ್
ಡಿಸೆಂಬರ್
2020 ಸಂಚಿಕೆ
2019 ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ
2018 ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ
2017 ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ
2016 ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ
2015 ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ
2014 ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ
2013 ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆ
2012
 
2011

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಡತದ ವಿಧ
ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಕವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.05.2019
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಕವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.05.2019
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಕವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.05.2019
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಕವಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.04.2017
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಕವಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.04.2017
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಕವಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.04.2017
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಕವಿ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2015
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಕವಿ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.03.2015
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಕವಿ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.03.2015