ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ

ಗ್ರಾಮಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ

ಪ್ರಮುಖ ಫಲಶೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಕೈಪಿಡಿಗಳು

ಗ್ರಾಮಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯ ತರಬೇತಿ ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಮಸ್ವರಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧದ ವಿವರಗಳು

ಸಾಟ್ ಕಾಂ ವಿವರಗಳು

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ

ವಿಶೇಷ ಜಮಾಬಂದಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ

ಲೈಸೆನ್ಸ್/ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್

ವರದಿಗಳು

ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ 2015-16

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಡತ ವಿಧ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 2ನೇ ಹಂತ - ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಐ.ಬಿ.ಆರ್.ಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು (ಪರಿಷ್ಕೃತ) ಕುರಿತು.

 

 ಗ್ರಾಅಪ 81(1) ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 ದಿ:07.01.2017(ಪರಿಷ್ಕೃತ)
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Gram Swaraj - Karnataka Panchayath Strengthening Project - Phase II, IBRD funding through the World Bank (Revised) - reg.

 

 RDP 81(1) GSP 2013 ದಿ:07.01.2017
 ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ -2ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ "ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

 ಗ್ರಾಅಪ 234 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 ದಿ:25.07.2016