ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶ


 ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕೋಶವು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗು ಆಂತರಿಕ ಆಥಿ೯ಕ‌
 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ
 ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೌಢೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳ
 ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ ವಗಾ೯ವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗು
 ನಿವ೯ಹಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು.ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾಯ೯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ
 ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬಹುದಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯ
 ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ
 ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.

   ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು 
 
  ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿವರಣೆ 
  
  ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ ವಾಷಿ೯ಕ ವರದಿ 2008_09
  
  A Brief Study on the Functioning of Local Self Government
 
  Tribal Population in Gram Swaraj Project Area
 
  Review of Gram Swaraj Project in Koppal District- Some Policy Perspectives
 
 Understanding Determinants of GPs' OSR


 Explanatory Note Own Sources Revenue Generation by Panchayat Raj Institutions


 ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಜೂನ್- 2016

 ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು - ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ

 ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು - ಸಾರಾಂಶ

 ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಜೂನ್- 2016

 ಅನುಬಂಧ


 ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು - ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ

 ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ


 

  ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸೂಚಕಗಳು-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

  Study of Panchayat Finances in Karnataka

 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 2015-16 (6006 ಗ್ರಾ.ಪಂ.)
 
 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 2015-16 (6006 ಗ್ರಾ.ಪಂ.)
  

 
  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಥಿ೯ಕ ದತ್ತಾ೦ಶ
 
  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಥಿ೯ಕ ದತ್ತಾ೦ಶ 2005_06
 
 
  ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

 
  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ
 
 
  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ
 
  ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2010-11

  ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2009-10

  ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2008-09

  ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2007-08

  ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2006-07

  ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2005_06


 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಾಧನೆ (ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ)
 
  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತಲಾದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ 2005-06 ರಿಂದ 2009-10  
chart representation

 
  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ತಲಾದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ 2005-06 ರಿಂದ 2009-10
 
 
 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಮೇಲಿನ ತಲಾದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ 2005-06 ರಿಂದ 2009-10  


 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ
 
  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2010-11

  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2009-10

  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2008-09

  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2007-08

  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2006-07

  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2005-06

 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ

 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2011-12

 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2010-11

 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2009-10

 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2008-09

 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2007-08

 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2006-07

 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2005-06