ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :

 

ನಂ. 314, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ                            

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

ದೂರವಾಣಿ : 080 - 22250637

 

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃಧ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
3ನೇ ಗೇಟ್, 3ನೇ ಮಹಡಿ
ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು-560001
 

 

ದೂರವಾಣಿ:

        ಸರ್ಕಾರದ  ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾ. ಅ.ಪಂ. ರಾಜ್  - 080 -22353929

       ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  - 080 -22384574

       ಆಯುಕ್ತರು   - 080 - 22372738

       ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 1) - 080 - 22353925

        ಇ-ಮೇಲ್ : prs-rdpr@gov.in