ಗಣಕಕೋಶ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ 

 

ಕಡತದ ವಿಧ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

Proceedings of the "Digitization of Gram Panchayats Properties - Progress Review" meeting held on 02.12.2019 at 11:00AM chaired by Principal Secretary(PR), Rural Development and Panchayat Raj Department.

RDP 48 C.Cell 2019, Bengaluru, Dt:10.12.2019
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ - ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ (ಎ.ಬಿ-ಎ.ಆರ್.ಕೆ) ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ.ಕೋಶ 2018 ಭಾ-1, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.12.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

Proceedings on "Discussion on KSWAN Connectivity, e-Office Implementation and Implemenetation of Aadhaar Updation Centres" meeting held on 16th Oct 2019 at 03:00PM chaired by Principal Secretary(PR), Rural Development and Panchayat Raj Department.

RDP 14 C.Cell 2019, Bengaluru, Dt:22.10.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಇ-ಆಡಳಿತ), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:17.10.2019ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ Brain Storming session ನ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಗ.ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಪಂ.ರಾಜ್), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:18.09.2019ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 03:00ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ.ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.09.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಪಂ.ರಾಜ್), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:13.09.2019ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 03:00ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಎರಡನೇ ಅವತರಣಿಕೆ (ಪಂಚತಂತ್ರ 2.0) ಅಭಿವೃದ‍್ದಿಪಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಗ.ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.09.2019
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ 10 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ 1821 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಗ.ಕೋಶ 2018 ಭಾ-1, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.08.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:23.07.2019ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 03:00ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ.ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.07.2019
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ Mobile App ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಗ.ಕೋಶ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2019
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ 10 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ 2000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಗ.ಕೋಶ 2018 ಭಾ-1, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.06.2019
ಪತ್ರ

ಇ-ಪುರಸ್ಕಾರ ಪತ್ರ.

N-19011 (70)/1/2015-e-Panchayat Dt:06.06.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಪಂ. ರಾಜ್), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:13.05.2019ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 04:30ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (TAP) ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಗ.ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.06.2019
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ಗಣಕೀಕರಣ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-24-059 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರೂ.1155.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ.ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.05.2019
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ 348 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ 100- ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗಣಕ ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.05.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾ.ಅ.ಪಂ.ರಾಜ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:21.03.2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಗ.ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.03.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:18.03.2019ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಗ.ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ-ಆಡಳಿತ), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:22.02.2019ರಂದು ಪೂರ್ವಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ Implementation of e-Office in Rural Development and Panchayat Raj Department (EMD, Training, Connectivity, etc) ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ.ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.02.2019
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಪಂ.ರಾಜ್), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:12.02.2019ರಂದು ಪೂರ್ವಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ - 2011 ರಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 19 ಗ.ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.02.2019
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ 10 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ 2000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಗ.ಕೋಶ 2018 ಭಾ-1, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.01.2019
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-24-059 ರಡಿ e-Office (Less Paper Office) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ.ಕೋಶ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.01.2019
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ActionSoft ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಹಾಗೂ mActionSoft Mobile app ನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಗ.ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.12.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ 10 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ 2000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಗ.ಕೋಶ 2018 ಭಾ-1, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.12.2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:20.11.2018ರಂದು ಪೂರ್ವಹ್ನ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ PRIASoft ಮತ್ತು PFMS ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕುರಿತು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಗ.ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.11.2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಪಂ.ರಾಜ್), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:17.10.2018ರಂದು ಪೂರ್ವಹ್ನ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ Aadhar Enabled Biometric Attendance System for PRIs ಕುರಿತು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ.ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.10.2018
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ 43 ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು 25 ಸೇವೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 07 ಗ.ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.10.2018
ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾ.ಅ.ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:04.10.2018 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ವಸೂಲಾತಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗಣಕ ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.10.2018
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಗಣಕ ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.09.2018

ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಮೂನೆ

ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಾಮಫಲಕ

ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಫಲಕ

ಪತ್ರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಹಾಜರಾತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗಣಕ ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.09.2018
ಪತ್ರ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಹಾಜರಾತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗಣಕ ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.09.2018
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಹಾಜರಾತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗಣಕ ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.09.2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಪಂ.ರಾಜ್), ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:27.08.2018ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗಣಕ ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.08.2018
ಪತ್ರ

ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಯನ್ನು update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗಣಕ ಕೋಶ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-24-059 ರಡಿ e-office (Less Paper Office) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗಣಕ ಕೋಶ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.03.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-24-059 ರಡಿ e-office (Less Paper Office) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗಣಕ ಕೋಶ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.03.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-24-059 ರಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ Projectors ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗಣಕ ಕೋಶ 2015 (P1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.03.2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಪಂ.ರಾಜ್), ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:08.01.2018ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 03:00 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ IT Infrastructure ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ (CEO Committee) ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗಣಕ ಕೋಶ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ 535 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ "ಪಂಚಾಯತ್ 100-ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ" ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗಣಕ ಕೋಶ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ "ಪಂಚಾಯತ್ 100-ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ" ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ' ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗಣಕ ಕೋಶ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.12.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ Local Government Directory (LGD) ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಗಣಕ ಕೋಶ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.11.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ಕೋಶ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಗಣಕ ಕೋಶ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.07.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ 1118 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ 100-ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗಣಕ ಕೋಶ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.03.2017
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿ:15.03.2017ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ Mobile App ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಗಣಕ ಕೋಶ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.03.2017
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ "ಪಂಚಾಯತ್ 100 - ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ" ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗಣಕ ಕೋಶ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.03.2017
ಪತ್ರ

Regarding e-Panchayat Mission Mode Project Scheme for DBT on-boarding

RDPR/Other/C.Cell/2016, Bengaluru, Dt:23.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

"ಪಂಚಾಯತ್ 100 - ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ" ಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗಣಕ ಕೋಶ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-24-059 ಯೋಜನೆಯಡಿ e-office (Less Paper Office) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗಣಕ ಕೋಶ 2015,P3 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.11.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

m-governance ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಇ-ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ Mobile App ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಗಣಕ ಕೋಶ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.09.2016
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:31.08.2016ರಂದು ಸಂಜೆ 05:00ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ "ಪಂಚಾಯತ್ - 100 ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ" ಮತ್ತು e-office ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗಣಕ ಕೋಶ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.09.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 2000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ 100- ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗಣಕ ಕೋಶ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.08.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ 2000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ 100- ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗಣಕ ಕೋಶ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.06.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಜೇತರಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗಣಕ ಕೋಶ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.05.2016
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗಣಕ ಕೋಶ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.05.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ e-office ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗಣಕ ಕೋಶ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಗಣಕ ಕೋಶ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2015
ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಡ್ ಬಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಗಣಕ ಕೋಶ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.02.2015
ಸುತ್ತೋಲೆ

2013-14 ಮತ್ತು 2014-15ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ self auditing ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 47 ಗಣಕ ಕೋಶ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.02.2015
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ Photo Auditing Moduleನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 47 ಗಣಕ ಕೋಶ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.01.2015
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 47 ಗಣಕ ಕೋಶ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.11.2014
ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ(ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್) ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಗಣಕ ಕೋಶ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.10.2014
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 14.10.2014 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ‍್ಯೆ:229, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 09.10.2014 ಅಪರಾಹ್ನ 04:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ‍್ಯೆ:313, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ(ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್) ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಗಣಕ ಕೋಶ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.08.2014
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ(ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್) ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಚಾರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಗಣಕ ಕೋಶ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.08.2014
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ(ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್) ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಗಣಕ ಕೋಶ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.08.2014
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ 5629 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಗಮದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು MoU No. NOFN/RoW-13dtd.26.10.12 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ Right of Way ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗಣಕ ಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.06.2014
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಗಕೋಶ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.06.2014
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗಣಕ ಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2014
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಗಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.06.2014
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗಣಕ ಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.05.2014
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ (NRDWP) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗಣಕ ಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.04.2014
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು "ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ" ದ ಮುಖಾಂತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗಣಕ ಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.02.2014
ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗಣಕ ಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.01.2014
ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗಣಕ ಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.01.2014
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗಣಕ ಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.09.2013
ಸುತ್ತೋಲೆ

WorkSoft ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗಣಕ ಕೋಶ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.07.2013