ವಿವರ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ : ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ

 

ಕಛೇರಿ: ನಂ. 314, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ                            

                ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

ದೂರವಾಣಿ : 080 - 22250637

 

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಮಂಜುನಾಥ್