ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ 

 

ಕಡತದ ವಿಧ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
ಸೇರ್ಪಡೆ

ಕೋವಿಡ್-19 (ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/86/ಉಖಾಯೋ/2019 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:20-05-2020
ದಾಖಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು 2006.

ಮ.ಗಾಂ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ ನಿಯಮಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ದಾಖಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಯಮಗಳು 2006.

ಮ.ಗಾಂ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ ನಿಯಮಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ದಾಖಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ನಿಧಿ (Fund) ನಿಯಮಗಳು 2008.

ಮ.ಗಾಂ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ ನಿಯಮಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ದಾಖಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ (ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ) ನಿಯಮಗಳು 2009.

ಮ.ಗಾಂ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ ನಿಯಮಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ದಾಖಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಯಮಗಳು 2009.

ಮ.ಗಾಂ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ ನಿಯಮಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ದಾಖಲೆ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಅನುಸೂಚಿ - I & II.

ಮ.ಗಾಂ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ ನಿಯಮಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್