RIGHT TO INFORMATION ACT

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) MGNREGS, - 2018-19

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) MGNREGS, - 2018-19


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) PRED, Central Office - 2018-19


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) PRED, Central Office - 2018-19


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) RWS, - 2018-19


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) RWS, - 2018-19


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) MGNREGS, - 2018-19


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) MGNREGS, - 2018-19


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) PRED, Central Office - 2017-18


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) PRED, Central Office - 2017-18


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) RWS


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) RWS


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) PRED, Central Office - 2016-17


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) PRED, Central Office - 2016-17


RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) and 4(1)(b) - 2016-17


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಡಿ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ವಿವರ - 2016-17

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - National Rural Livelihood Mission, Bengaluru 2016-17.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಡಿ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ವಿವರ - 2015-16

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - Panchayat Raj Engineering Department, Bengaluru 2015-16.

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - Panchayat Raj - 26(3B) 2015-16.

 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 26(3)(b)

 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) 2015-16

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - PRED Central Office - 4(1)(a) 2015-16

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - PRED Central Office - 4(1)(b) 2015-16

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಡಿ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ವಿವರ - 2014-15

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - PRED Central Office - 4(1)(a) 2014-15

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - PRED Central Office - 4(1)(b) 2014-15

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - PRED Central Office - 4(1)(a) 2013-14

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - PRED Central Office - 4(1)(a) 2013-14

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) SE Office Bengaluru Circle, PRED

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) SE Office Bengaluru Circle, PRED

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) and (b) - Belagavi PRED - Documents and Files Transfer 2015-16

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) and (b) 2015-16 - Belagavi PRED

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(a) 2014-15

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1)(b) 2014-15

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - Gram Swaraj - 4(1)(a) 2014-15

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - Gram Swaraj - 4(1)(a) 2006-2013

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - Gram Swaraj - 4(1)(b)

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - KSRLM

 THE KARNATAKA PANCHAYAT RAJ ACT - 1993

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(b) RDPR - 2013>

 
 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) Services - A - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) Services - B - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) Services C - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) R&I- 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - ZP Section - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - GP Section - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - IFA - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - Karnataka Vikasa - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - MGNREGA - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - PMI - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - Namma Rasthe Namma Grama - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - RWS- 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - SEP - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - Suvarna Gramodaya - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(a) - WGDP - 2013

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(b) RDPR - 2012

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 4(1)(b) IFA - 2012

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005- 4(1)(b) - 2012

 RIGHT TO INFORMATION ACT -  KSRLPS

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 KSRLPS - 2012

 Audit

 Form IV(A) to (F) and Form V

 RIGHT TO INFORMATION ACT -  MGNREGA

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005- 4(1) (a) MGNREGA - 2012

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005- 4(1) (b) MGNREGA - 2012

 RIGHT TO INFORMATION ACT - SEP

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1) (b) SEP - 2012

 RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1) (a) SEP - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - 4(1) (a)2 SEP - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 - SEP -2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005- 4(1)(a) & 4(1)(b) - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT of RDPR - 4(1)b Manual - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005-(4)(a) and 4(1)(b) - PMI - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT  - RWS - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 4(1)(b) RWS - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005-4(1) RWS - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005-(1)(a) RWS - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 2006 RWS - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 2008-09 RWS - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT 2006-07 RWS - 2012

RIGHT TO INFORMATION ACT -2005-06 (3)(b) - 2012