ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯಸೌಧಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತುಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿ

 

  File No. 1 - NoteSheet

 File No. 1 - C/F

 File No. 2 - NoteSheet

 File No. 2 - C/F

 File No. 3 - NoteSheet

 File No. 3 - C/F