ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ 

 

ಕಡತದ ವಿಧ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
ಪತ್ರ

Nomination of Non Official Members to the State/District Level DISHA Committee .

Letter Disha From Govt of India
ಸುತ್ತೋಲೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.04.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಯೋಉಮಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.05.2015
ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿ:30-03-2015 ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾ ಅ ಮತ್ತು ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಯೋಉಮಾ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.04.2015
ಸುತ್ತೋಲೆ

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಯೋಉಮಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2015