ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ

 ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್

     

 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು 

 

            

                      
      ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಗ್ರಾಅಪಂರಾ)           ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್)

                                                                                                                                                                                                                  

 

ಆಯುಕ್ತರು - ಮ.ಗಾ.ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ

ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಕ.ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ.ನೈ.ಸಂ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು - ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂ. ಇಲಾಖೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೌಲಭ್ಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರು- ಅ.ನ.ಸಾ.ಗ್ರಾ.ಅ.ಸಂ.

 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು - KLAC

ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಮ.ಗಾ.ಗ್ರಾ.ಇಂ.ಅ.

ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ - ಜಿ.ಪಂ(30)

ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಯೋ.ಉ.ಮಾ .

ನಿರ್ದೇಶಕರು - ರಾ.ಗ್ರಾ.ಜೀ.ನಿ

ಕಾ.ನಿ.ಅ. - ತಾಪಂ(176)

ಆಂತರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಯು

 ಪಂ.ಅ.ಅ -ಗ್ರಾ.ಪಂ (5627)

ನಿರ್ದೇಶಕರು -  ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ