ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ ಮೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ (ಅನುಬಂಧ 1ರಿಂದ 12).

 

 ಅನುಬಂಧ-1

 ಅನುಬಂಧ-2

 ಅನುಬಂಧ-3

 ಅನುಬಂಧ-4

 ಅನುಬಂಧ-5

 ಅನುಬಂಧ-6

 ಅನುಬಂಧ-7

 ಅನುಬಂಧ-8

 
ಅನುಬಂಧ-9.

 ಅನುಬಂಧ-10

 ಅನುಬಂಧ-11.

 ಅನುಬಂಧ-12