ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ಪುಟ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ : ನಂ. 329, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ

                                                ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

ದೂರವಾಣಿ : 080 - 22258094/22033492

ಇ - ಮೇಲ್ : rdprmin@gmail.com

 

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃಧ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
3ನೇ ಗೇಟ್, 3ನೇ ಮಹಡಿ
ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

ದೂರವಾಣಿ:

                     ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾ. ಅ.ಪಂ. ರಾಜ್  - 080 -22353929

         ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  - 080 -22384574

                  ಆಯುಕ್ತರು   - 080 - 22372738

                  ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್) - 080 - 22353925

                 -ಮೇಲ್ : rdpr.info@gmail.com