ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಅನುಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್.

 

 ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಅನುಬಂಧ-1

  ಅನುಬಂಧ-2

  ಅನುಬಂಧ-3

  ಅನುಬಂಧ-4

  ಅನುಬಂಧ-5

  ಅನುಬಂಧ-6

  ಅನುಬಂಧ-7

  ಅನುಬಂಧ-8

 
ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್

 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಟ್ ಆಫ್

 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ ಆಫ್

 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ ಆಫ್

 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ ಆಫ್