• ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ
 • ನೇಮಕಾತಿ
 • ಟೆಂಡರ್ ಗಳು
 • ಉಪಯುಕ್ತ ತಾಣಗಳು
 • ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ "Check Payment Status" ಹಾಗೂ "Print Application" ನ ಲಿಂಕ್.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನೀಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು (Empanelment of District Quality Monitors) (DQM) ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ.
 Sanjeevini - KSRLPS Invites the applications for State Programme Manager-MIS, State Programme Manager-Procurement, Assistant Manager- HR at State level.

  KSRLPS invites applications from interested Individual Consultant to Develop Capacity building Strategy and applications from interested Individual consultant to develop training modules and IEC materials.

  ಸಂಜೀವಿನಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

 ಸಂಜೀವಿನಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಚಾರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ

 ಸಂಜೀವಿನಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ

 ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ.

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು) ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ.

 ಸಂಜೀವಿನಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ವಹಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.

Notice Inviting Tender - PRED Division Mandya


Short Term Tender Notice - 2nd Call KRRDA


Invitation for Bid(IFB) National Competitive Bidding - Providing vehicles on hire basis Dt:27.03.2015.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:17.03.2015.


Corrigendum For Short Term Tender-2 KRRDA Dt:17.03.2015.


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಡಗಲಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:16.03.2015.


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:12.03.2015.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:19.02.2015


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:12.02.2015


ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:12.02.2015


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:03.02.2015


KSLRPS- Sanjeevini invites Tender application form eligible bidders for Designing and Printing IEC material.


KSLRM - Request for Expression of Interest - Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project


KSLRM - Terms of Reference - Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project


KSLRM - Project Paper - Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project


KSRLPS Invite tender applications from service providers to provide vehicles on hire basis.


KSRLPS invite tender applications from service providers to booking travel tickets.


"ಸಂಜೀವಿನಿ" ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ .


"KSRLPS" INVITING QUOTATIONS FOR PRINTING & SUPPLY OF CALENDARS.


  ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಪ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಮೋಲ್ಡ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀವ ಸೇಟ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ .


  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖನಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ಸೂಮಬಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ.


  KSLRPS- Sanjeevini invites Tender application form eligible bidders for Designing and Printing IEC material for KSRLPS with clarifications of Prebid Meeting.


  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ.


  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೋಶಕ್ಕೆ 04 ಸರ್ವರ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾನ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ(Empanelled Vendors) ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
(https://eproc.karnataka.gov.in)


  Invitation of Expression of Interest(EOI) for Hiring of Financial Management & Technical Support Consultancy.


  Invitation of Expression of Interest(EOI) for Internal Audit of KSRLPS and its implementing  agencies


  Tender Notification for PMGSY Works


  Tender Notification for Man Power Agency from KRRDA


  Tender Notification for works in Koppal PRED division


  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನೊಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ


  Short term Tender Notification for Procurement of Laptops for Gram Panchayat under the MGNREGA Scheme


 • ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ

 • ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ

 • ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ

 • ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ

 • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ


 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಣತಿ - 2011(ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿ-2011)

 • ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್

 • ದೀನ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನಾ

 • ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್


 •