ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ನೂತನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ

Government of Karnataka
Rural Development & Panchayat Raj Department

Please follow the New WebSite Link : 

https://rdpr.karnataka.gov.in